Home
DE / EN

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek (www.caradvisor.at) je pro nás obzvláště důležitá. Proto vás důkladně informujeme o zpracování osobních údajů v následujících bodech. Za ochranu údajů na těchto webových stránkách odpovídá společnost Porsche Austria GmbH & Co OG. V následujícím textu vás informujeme o veškerém zpracování osobních údajů v souvislosti s www.caradvisor.at.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na (www.caradvisor.cz) a související podstránky, nikoli však na webové stránky kontrolované a provozované třetími stranami. Seznamte se prosím s prohlášeními o ochraně osobních údajů na webových stránkách kontrolovaných a provozovaných třetími stranami, protože tyto webové stránky jsou mimo naši kontrolu a společnost Porsche Česká republika neodpovídá za jejich obsah ani postupy ochrany osobních údajů.

1. Zabezpečení dat

1.1. Společnost Porsche Česká republika přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů, která vaše údaje mimo jiné chrání před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a jsou průběžně přizpůsobována aktuálnímu stavu techniky.
1.2. Pokud jste obdrželi přístupové údaje pro přístup a používání našich online nástrojů na webových stránkách, odpovídáte za úschovu svého uživatelského jména a hesla a za jejich důvěrnost.

2. Používání webových stránek nezletilými osobami

Upozorňujeme, že všechny online nástroje na našich webových stránkách, které zpracovávají osobní údaje, mohou používat pouze osoby, které dosáhly věku 14 let. Používání online nástrojů a z toho vyplývající zpracování údajů uživatelů mladších této věkové hranice je bez souhlasu rodičů/opatrovníků zakázáno. Pokud k takovému zpracování údajů přesto dojde, přestaneme tyto údaje zpracovávat, jakmile se o tom dozvíme.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů

3.1 Vámi poskytnuté údaje

Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud si s námi dopisujete nebo vyplníte formulář na našich webových stránkách, berete na vědomí, že údaje, které v příslušném formuláři uvedete, budou zpracovány pro účely popsané níže (viz bod 5).

3.2 Námi shromážděné údaje

Při návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje automaticky shromažďovány prostřednictvím souborů cookie. Více informací o souborech cookie používaných na našich webových stránkách najdete v bodě 6 a v našich zásadách používání souborů cookie

4. Partner

Porsche Česká republika nezpracovává veškeré osobní údaje sama, ale má podporu odborných partnerů (poskytovatelů IT služeb a institutů pro výzkum trhu), kteří jednají jménem Porsche Česká republika. Partneři byli pečlivě vybráni a přijímají vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili, že vaše údaje budou zpracovávány v souladu s předpisy o ochraně údajů a že budou chráněna vaše práva. Partnerům není dovoleno používat poskytnuté osobní údaje pro vlastní nebo reklamní účely nebo je předávat třetím osobám.

5. Zpracování dat na car.advisor

a. Zkušební jízda

Pokud v rámci hodnocení projevíte přání být kontaktováni ohledně zkušební jízdy, budou vaše osobní údaje z kontaktních polí (jméno, zájem o koupi, adresa a kontaktní informace) zpracovány a předány vybranému prodejci.
- Kategorie dat: Kontaktní a identifikační údaje
- Účel: Příprava/provedení a zpracování zkušební jízdy
- Odůvodnění: Plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
- Doba skladování: 48 měsíců

b. Obecný kontaktní formulář

Kontaktní formulář (chvála/kritika): Při odesílání kontaktního formuláře jsou zpracovávány vaše osobní údaje z kontaktních polí (údaje o vozidle, informace o společnosti poskytující podporu, jméno, adresa, kontaktní informace a text vašeho dotazu).
- Kategorie dat: Kontaktní a identifikační údaje, údaje o vozidle, text žádosti
- Účel: odpovědět na vaši žádost
- Odůvodnění: oprávněný zájem
- Doba skladování: 48 měsíců

c. Hodnocení autosalonu a nabízených služeb (neověřené hodnocení)

car.advisor je online platforma pro hodnocení prodejců automobilů a doplňkového vybavení po koupi vozidla. Při odesílání hodnocení na webu caradvisor.cz prostřednictvím uživatelského účtu CarLOG zajistíte, že vaše hodnocení vychází ze skutečné návštěvy prodejce. Vaše hodnocení bude zveřejněno pod zkratkou (jméno a první písmeno vašeho příjmení). Autobazar přitom obdrží vaše hodnocení a má možnost vás kontaktovat prostřednictvím vašich uložených údajů (jméno a příjmení, číslo podvozku, typ objednávky a značka vašeho vozidla) nebo přímo prostřednictvím platformy car.advisor.
- Účel: poskytovat neověřené hodnocení prodejců automobilů
- Odůvodnění: čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (plnění smlouvy)
- Doba uložení: 18 měsíců nebo po odvolání/vymazání příspěvku

d. Účast na průzkumech spokojenosti zákazníků po využití služby (ověřené hodnocení)

S pozvánkou, kterou jste obdrželi k odeslání průzkumu spokojenosti zákazníků, se můžete průzkumu zúčastnit prostřednictvím odkazu (na adrese www.caradvisor.at). Pozvánku obdržíte na zadanou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím SMS na mobilní telefon, pokud jste e-mailovou adresu neuvedli. Pokud budete souhlasit, bude výsledek zveřejněn v osobní podobě pod zkratkou (jméno a první písmena vašeho příjmení) na www.caradvisor.at. Pokud se rozhodnete pro anonymní hodnocení (pro osobní vozy Volkswagen, Audi a užitkové vozy Volkswagen), nebude vaše hodnocení zveřejněno a nebudou uchovávány žádné osobní údaje. Pozvánky můžete kdykoli odvolat následujícím způsobem:
- Blokovací formulář v autosalonu
- Odhlášení odběru prostřednictvím e-mailového odkazu přes tlačítko odhlásit odběr
- Změna nastavení v uživatelském účtu CarLOG
Chcete-li odstranit odeslané hodnocení, musíte si založit uživatelský účet CarLOG a přiřadit hodnocení prostřednictvím tohoto účtu
- Kategorie dat: Kontaktní a identifikační údaje
- Účel: zaznamenat spokojenost zákazníků
- Odůvodnění: Oprávněný zájem na zlepšení vztahů se zákazníky a výkonnosti dílny
- Příjemce údajů: Poskytovatel služeb průzkumu trhu
- Doba skladování: 18 měsíců
- Společný správce: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg; pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mag. Theresa Schörghofer, datenschutz@porsche.co.at) nebo vybraná soukromě spravovaná smluvní společnost

Informace podle čl. 26 DSGVO

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG nebo vybraná soukromě spravovaná smluvní společnost provádí průzkum spokojenosti zákazníků společně s Porsche Česká republika (generální dovozce), které uzavřely dohodu o společné odpovědnosti podle článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Obsah dohody upravuje spolupráci týkající se průzkumu spokojenosti zákazníků. Společnost Porsche Česká republika v podstatě vystupuje jako vlastník produktu. Informační a oznamovací povinnosti plní Porsche Inter Auto GmbH & Co KG nebo vybraný soukromě spravovaný smluvní podnik a Porsche Česká republika nezávisle. Práva subjektu údajů spravuje společnost Porsche Česká republika (viz kontaktní údaje výše).

6. Soubory cookie a sociální pluginy

6.1 Soubor cookie je malý textový soubor, který ukládá nastavení internetu. Tuto technologii používají téměř všechny webové stránky. Při první návštěvě webové stránky ji stáhne váš internetový prohlížeč. Při příští návštěvě těchto webových stránek stejným koncovým zařízením se soubor cookie a informace v něm uložené buď odešlou zpět na webovou stránku, která je vytvořila (soubor cookie první strany), nebo se odešlou na jinou webovou stránku, ke které patří (soubor cookie třetí strany). Tímto způsobem webová stránka rozpozná, že jste již jednou byli vyvoláni pomocí tohoto prohlížeče, a v některých případech změní zobrazený obsah.
6.2 Další informace o cookies používaných na našich webových stránkách naleznete v našich Zásadách používání cookies

7. Práva dotčených osob

V souvislosti se zpracováním údajů můžete uplatnit následující práva:

7.1 Právo na informace

Můžete si vyžádat potvrzení, zda a v jakém rozsahu jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

7.2 Právo na opravu údajů

Pokud o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu nebo doplnění.
Pokud jste si zřídili uživatelský účet, můžete kdykoli přistupovat ke svým osobním údajům a sami je opravovat nebo doplňovat. Kromě toho můžete uživatelský účet kdykoli zrušit.

7.3 Právo na vymazání

Můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud účel, pro který byly shromážděny, pominul, pokud je zpracování nezákonné, pokud zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich oprávněných zájmů na ochranu osobních údajů nebo pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu a vy jste jej odvolali. Upozorňujeme, že mohou existovat i jiné důvody, které brání okamžitému vymazání vašich údajů, např. zákonné povinnosti uchovávání, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.

7.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požádat o omezení zpracování svých údajů, pokud
- zpochybníte správnost svých údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost údajů,
- zpracování vašich údajů je nezákonné, ale vy odmítnete výmaz a místo toho požádáte o omezení používání údajů,
- údaje již nepotřebujeme pro zamýšlený účel, ale vy je stále potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo,
- jste vznesli námitku proti zpracování údajů.

7.5 Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy mezi námi a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

7.6 Právo na námitku

Pokud zpracováváme vaše údaje pro plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, pro výkon veřejné moci nebo pokud se spoléháme na nezbytnost zpracování pro ochranu našeho oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování údajů vznést námitku, pokud převažuje zájem na ochraně vašich údajů. Proti zasílání reklamy můžete kdykoli vznést námitku bez udání důvodu.

7.7 Právo na stížnost

Pokud se domníváte, že jsme při zpracování vašich údajů porušili rakouské nebo evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů, a tím porušili vaše práva, žádáme vás, abyste nás kontaktovali za účelem vyjasnění případných otázek. Samozřejmě máte také právo podat stížnost rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů nebo evropskému dozorovému úřadu.
Tato práva lze uplatnit přímo u společnosti Porsche Česká republika zasláním zprávy na e-mailovou adresu caradvisor@porsche.co.at.

8. Kontaktní údaje

Odpovědná osoba:
car.advisor je značkou společnosti
Porsche Austria GmbH & Co OG Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg
caradvisor@porsche.co.at
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mag. Jürgen Hutsteiner
datenschutz@porsche.co.at